Logo Meridian
Business picture


Întrebări frecvente

 • În ce situaţii poate fi întreruptǎ furnizarea serviciilor fără anunţarea prealabilă a consumatorilor ?

  Operatorul are dreptul să sisteze furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţare prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi / sau de canalizare.

 • În ce condiţii unui abonat al serviciilor S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj i se percep majorări pentru întârziere la plata facturii ?

  Conform legislaţiei în vigoare (Ordonanţa 32/2002), utilizatorii au obligaţia să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile primite, respectiv utilităţile furnizate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului de 30 de zile, atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea maximă a acestora nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

 • Când este obligatorie încheierea unui contract de vidanjare ?

  Contractul de vidanjare este un document oficial încheiat între operator şi utilizator. În baza acestui document, la cererea solicitantului, operatorul efectuează, contra cost, operaţiunea de vidanjare. Un astfel de document este obligatoriu a se încheia întrucât în zonele unde nu există reţea stradală de canalizare trebuie neapărat ca fosele septice ale utilizatorilor serviciului de furnizare a apei să fie vidanjate periodic pentru a împiedica deversarea reziduurilor în pânza freatică, lucru care ar conduce la grave accidente ecologice cu impact negativ asupra întregii comunităţi a unei localităţi.

 • Cum se procedează în cazul în care un imobil este vândut şi noul proprietar doreşte să încheie contract cu S.C. Meridian 22 S.A. ?

  Dacă persoana care vinde este o persoană fizică şi cumpărătorul de asemenea, contractul se încheie cu noul proprietar numai după ce debitul existent pe vechiul contract a fost achitat în totalitate.

 • Care este limita de proprietate dintre reţelele patrimoniului public şi cel privat ?

  Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

 • Care este aparatul de măsură a serviciilor prestate şi când se verifică acesta ?

  Aparatul de măsură care stă la baza facturării serviciilor prestate este apometrul amplasat la limita de proprietate a utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile. Apometrul trebuie să fie uşor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului sau agentului economic autorizat. Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă (apometrului) se face ca obligaţie legală a operatorului/ prestatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului. Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă.

 • În ce condiţii se poate realiza sistarea furnizării serviciului de apă-canal unui utilizator ?

  Operatorul are următoarele drepturi:

  • să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apa şi / sau de canalizare;
  • să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacitaţi din cadrul sistemului public de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se fac cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale şi cu consultarea agenţiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., după caz;
  • să întrerupă sau să sisteze furnizarea / prestarea serviciului, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii rău - platnici sau care nu-şi respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor / racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru legalizarea situaţiei.
  • sunt considerate consumuri frauduloase şi cazurile când consumul se face prin ruperea sigiliilor, demontarea contorului şi alte modalităţi de sustragere a consumului fără a fi înregistrat de aparatura de măsura, operatorul având dreptul de sistare a furnizării serviciilor sale până la eliminarea definitivă a cauzelor care au provocat acest lucru precum şi până la recuperarea integrală a daunelor astfel provocate.

  Operatorul are dreptul de a desfiinţa branşamentul de apă şi racordul de canalizare în următoarele situaţii:

  • consum clandestin (fraudulos);
  • neachitarea daunelor provocate de sustragerea sau deteriorarea sistemelor de măsură.

  Încetarea contractului între operator şi utilizator (indiferent de categoria sa) se face în următoarele cazuri: prin acordul scris al părţilor; prin denunţarea unilaterală a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere şi a debitelor şi eventualelor penalităţi către operator; prin denunţarea unilaterală de către operator, în cazul în care împuterniciţii acestuia sunt împiedicaţi să verifice sau să citească contoarele ori să remedieze defecţiunile la instalaţiile care sunt proprietatea sa, în cazul când acestea se află amplasate pe proprietatea utilizatorului.

 • Cine plăteşte pierderile pe reţeaua publică de furnizare a apei ?

  Pierderile de pe reţeaua publică de apă nu sunt incluse în consumul utilizatorilor nefiind înregistrate pe apometrele acestora. Aceste pierderi se constituie în consumuri tehnologice fiind suportate integral de către operator. Remedierea avariilor apărute pe reţeaua publică intră în obligaţia exclusivă a furnizorului.

 • Care sunt drepturile pe care şi le rezervă operatorul de servicii ?

  Drepturile operatorului sunt:

  • sǎ factureze şi sǎ încaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu apǎ şi de canalizare furnizate / prestate;
  • sǎ desfiinţeze branşamentele / racordurile realizate fǎrǎ obţinerea avizelor legale şi sǎ sesizeze organele sau instituţiile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
  • sǎ întrerupǎ furnizarea apei sau preluarea apelor uzate în reţeaua publicǎ de canalizare, în urmǎtoarele situaţii:
   • utilizatorul nu achitǎ factura în termen de 60 de zile de la emitere – cu preaviz de 5 zile lucrǎtoare;
   • utilizatorul nu îşi remediazǎ avariile interioare cu un preaviz de 5 zile lucrǎtoare;
   • la cererea utilizatorului;
  • sǎ verifice sǎ constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului care trebuie sǎ corespundǎ prescripţiilor tehnice la momentul încheierii contractului de branşament;
  • sǎ sisteze furnizarea serviciului în cazul în care împuterniciţii sǎi sunt împiedicaţi sǎ verifice sau sǎ citeascǎ contoarele ori sǎ verifice şi sǎ remedieze defecţiunile la instalaţiile care sunt proprietatea operatorului, atunci când acestea se aflǎ pe proprietatea utilizatorului;
  • sǎ aplice penalitǎţile prevǎzute de H.G. 472/ 2000 privind unele mǎsuri de protecţie a calitǎţii resurselor de apǎ agenţilor economici care deverseazǎ ape uzate în reţeaua publicǎ de canalizare;
 • Care sunt obligaţiile operatorului ?

  Operatorul are urmǎtoarele obligaţii:

  • sǎ asigure în mod continuu serviciul cu alimentare cu apǎ la parametrii fizici şi calitativi prevǎzuţi de indicatorii de performanţǎ a serviciului;
  • sǎ asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectaţii;
  • sǎ preia apele uzate la parametrii cantitativi şi calitativi prevǎzuţi de normativele în vigoare;
  • sǎ efectueze analiza apei furnizate şi a apelor uzate preluate;
  • sǎ furnizeze apa industrialǎ în condiţiile impuse de prevederi în vigoare;
  • sǎ anunţe utilizatorul cu cel puţin 48 de ore înainte, prin mass-media, afişare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate şi meteorice în cazul unor lucrǎri de modernizare, reparaţii-avarii la conductele magistrale, întreţinere planificatǎ, lipsa de apǎ la surse, forţǎ majorǎ sau când se constatǎ pierderi de apǎ la spaţiile aparţinǎtoare utilizatorului şi care deregleazǎ alimentarea celorlalţi consumatori;
  • sǎ ia mǎsuri pentru defecţiunile apǎrute la instalaţiile sale, constatarea defecţiunilor la reţeaua publicǎ de apǎ şi canalizare în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrǎrilor pentru remedierea defecţiunilor constatate se va face în termen de maximum 24 ore de la constatare în zilele lucrǎtoare şi de maximum 72 de ore în zilele nelucrǎtoare. Odatǎ cu demararea lucrǎrilor se va comunica utilizatorului durata intervenţiei;
  • pentru întreruperile, din culpa operatorului, în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate şi meteorice care depǎşesc limitele prevǎzute în contract, operatorul va suporta despǎgubirile datorate utilizatorului. Pe perioada întreruperii operatorul este obligat sǎ asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apǎ ale utilizatorului;
  • sǎ evacueze apa pǎtrunsǎ în subsoluri din cauza defecţiunilor la sistemul public de alimentare cu apǎ / canalizare, pe cheltuiala sa;
  • sǎ exploateze, sǎ intreţinǎ, sǎ repare şi sǎ verifice contoarele instalate la branşamentul fiecǎrui utilizator. Verificarea periodicǎ se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se suportǎ de cǎtre operator. Contoarele instalate la branşamentul fiecǎrui utilizator, defecte sau suspecte de înregistrǎri eronate, se demonteazǎ de operator şi se supun verificǎrii în laboratorul metrologic autorizat. Cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi suportate astfel: de cǎtre operator, dacǎ sesizarea a fost întemeiatǎ; de cǎtre utilizator, dacǎ sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiatǎ;
  • sǎ schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la branşamentul utilizatorului, în caz de defecţiune în termen de maxim 15 zile de la constatare. Constatarea defecţiunii se face în maxim 3 zile de la sesizare;
  • sǎ aducǎ la cunoştinţa utilizatorului modificǎrile de tarif şi alte informaţii referitoare la facturare, prin adresǎ ataşatǎ facturii sau prin afişare la utilizator;
 • Care sunt drepturile utilizatorului ?

  Utilizatorul are urmǎtoarele drepturi:

  • sǎ beneficieze de serviciile publice de alimentare cu apǎ şi canalizare, în condiţiile prevǎzute de contractul încheiat cu operatorul;
  • sǎ conteste facturile în termen de cinci zile de la data primirii/ ridicǎrii, atunci când constatǎ diferenţe între consumul facturat şi cel realizat;
  • sǎ beneficieze de despǎgubiri pentru pagubele produse ca urmare a defecţiunilor sau funcţionǎrii necorespunzǎtoare a reţelelor publice e apǎ şi/ sau canalizare;
  • sǎ beneficieze de reducerea valorii facturii în situaţia nefurnizǎrii apei la parametrii fizici şi calitativi prevǎzuţi de indicatorii de performanţǎ a serviciului, în situaţia neanunţǎrii întreruperilor cu cel puţin 48 de ore înainte, în cazul unor lucrǎri de modernizare, reparaţii-avarii la conductele magistrale, întreţinere planificatǎ, lipsa de apǎ la surse, forţǎ majorǎ sau in situaţia depǎşirii limitelor de timp comunicate;
 • Care sunt obligaţiile utilizatorului ?

  Utilizatorul are urmǎtoarele obligaţii:

  • sǎ utilizeze raţional şi eficient apa numai pentru necesarul propriu;
  • sǎ respecte în punctul de descǎrcare în reţea condiţiile de calitate a apelor, conform normativelor în vigoare şi avizul operatorului precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;
  • în cazul în care branşamentul se aflǎ pe proprietatea utilizatorului sau la limita proprietǎţii, acesta va asigura integritatea sistemelor de mǎsurare, accesul la contor pentru efectuarea citirilor, verificǎrilor, operaţiilor de întreţinere şi de intervenţii, în cazul când contorul este montat la subsolul condominiului, punctul de delimitare între instalaţia de alimentare cu apǎ a utilizatorului şi cea a operatorului se considerǎ ca fiind la 2 m înainte de intrarea în condominiu;
  • sǎ asigure prezenţa personal sau prin împuternicit la citirea contoarelor la data şi ora stabilitǎ de comun acord cu operatorul, neparticiparea la citire sau refuzul semnǎrii procesului verbal de citire nu consttuie motiv de refuz al plǎţii facturii astfel întocmite;
  • sǎ nu execute manevre la robinetul / vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin manevrarea robinetului / vanei de dupǎ contor;
  • sǎ nu foloseascǎ în instalaţia interioarǎ pompe cu aspiraţie din reţeaua publicǎ, direct sau prin branşamentul de apǎ;
  • sǎ ia mǎsuri pentru prevenirea inundǎrii subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;
  • sǎ achite contravaloarea facturii în termene de 30 de zile calendaristice de la emitere;
  • sǎ comunice operatorului, în termen de 15 zile lucrǎtoare: orice modificare a datelor sale de identificare şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, numǎrul de persoane , starea apometrului (autocitire, defectare), înstrǎinarea imobilului, schimbarea denumirii firmei, a sediului – punctului de lucru, cesiunea contractului firmei, numǎr cont bancar, întreruperea activitǎţii ; în caz de necomunicare, rǎspunderea revine în exclusivitate utilizatorului;
  • sǎ asigure pentru apele uzate şi meteorice condiţiile de descǎrcare prevǎzute de operator in aviziul de racordare / branşare şi sǎ nu evacueze în reţeaua publicǎ de canalizare deşeuri, reziduri, substante poluante sau toxice;
  • sǎ asigure integritatea, întreţinerea, reparaţia instalaţiilor de apǎ şi canalizare;
  • sǎ solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizǎrii serviciului în termen de 15 zile de la înstrǎinarea imobilului.
 • Cum se stabileşte consumul de apă şi a debitelor evacuate ĩn reţeaua publică de canalizare ?

  Stabilirea consumului de apǎ şi a debitelor evacuate în reţeaua publicǎ de canalizare se va face astfel:

  • cantitǎţile efective de apǎ furnizate se stabilesc pe baza înregistrǎrilor aparatelor de mǎsurǎ;
  • pentru utilizatorii care nu posedǎ aparate de mǎsurǎ determinarea consumului se face în baza criteriilor tehnice privin stabilirea cantitǎţilor de apǎ în sistem pauşal, cantitatea livratǎ fiind prevǎzutǎ în contract;
  • debitele de apǎ industrialǎ se stabilesc pe baza înregistrǎrii aparatelor de mǎsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor stabilite de comun acord în contractul de furnizare / prestare;
 • Cum se stabilesc cantităţile de ape preluate ĩn reţeaua publică de canalizare ?

  Stabilirea cantitǎţilor de ape preluate în reţeaua publicǎ de canalizare:

  • cantitatea de apǎ uzatǎ evacuatǎ de cǎtre utilizatorii casnici va fi egalǎ cu 95% din cantitatea de apǎ consumatǎ, iar în cazul agenţilor economici cantitatea de apǎ uzatǎ evacuatǎ va fi egalǎ cu cantitatea de apǎ consumatǎ conform H.C.L. nr. 208/ 29. 11. 2007 . Fac excepţie utilizatorii la care prin specificul activitǎţii o cantitate de apǎ rǎmâne înglobatǎ în produsul finit.
  • utilizatorii care se alimenteazǎ din surse proprii şi care evacueazǎ apa uzatǎ în reţeaua publicǎ de canalizare vor achita contravaloarea cantitǎţii preluatǎ în reţeaua publicǎ de canalizare şi consemnatǎ în contractul încheiat cu operatorul, pe baza cantitǎţii de apǎ contractatǎ cu „Apele Române”;
  • cantitatea de apǎ meteoricǎ preluatǎ de reţeaua publicǎ de canalizare se determinǎ prin înmulţirea cantitǎţii specifice multianuale de apǎ meteoricǎ, stabilitǎ conform normativelor în vigoare şi comunicatǎ de Institutul de Meteorologie, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, conform prevederilor din regulamentul de organizare şi funcţionare.
 • Cum se face facturarea ?

  Facturarea  se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantitǎţilor efective determinate conform prevederilor legale.
  Facturile emise vor fi ridicate de cǎtre utilizator in funcţie de opţiunea sa astfel:

  • de la caseria societǎţii;
  • expediate prin serviciul poştal sau curierat la adresa din contract a utilizatorului.

  În cazul expedierii facturii la adresa utilizatorului prin poştǎ sau curierat, operatorul nu îşi asumǎ nici o rǎspundere dacǎ acesta nu primeşte factura din motive independente de voinţa expeditorului. În aceastǎ situaţie utilizatorul se obligǎ sǎ se intereseze despre sumele de platǎ la sediul operatorului, termenul legal de achitare a facturii rǎmânând cel stipulat în contract.

 • Cum poate efectua utilizatorul plata serviciilor de apă şi canalizare ?

  Utilizatorul poate face plata serviciilor prestate astfel:

  • în numerar la încasatorul de teren sau direct la casieria operatorului;
  • cu filǎ de cec;
  • cu ordin de platǎ sau alte instrumente de platǎ convenite de pǎrţi.